2020 v El Camino v v v v
VARSITY BOYS 99/71
VARSITY GIRLS 90/81
JV BOYS 91/59
JV GIRLS 102/48